Algemene Voorwaarden Jubileum-kortingsbonnen Vakgarage ’t Centrum

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de kortingsbonnen die uitgegeven zijn op het jubileumfeest van Vakgarage ’t Centrum door een van de personeelsleden van Vakgarage ’t Centrum op 27 oktober 2018 aan de West Ringdijk 7 te Moordrecht. Vakgarage ’t Centrum staat geregistreerd als Automobielbedrijf ’t Centrum Moordrecht B.V. in het register van de Kamer van Koophandel, verder te noemen “Vakgarage ’t Centrum”.

Geldigheid Jubileum-kortingsbonnen
Voor alle Jubileum-kortingsbonnen geldt:
• de klant dient vooraf de Jubileum-kortingsbon te overhandigen bij de (werkplaats)receptie wanneer hij/zij hier gebruik van wilt maken;
• de korting die met de Jubileum-kortingsbon wordt verkregen, wordt in mindering gebracht op het totale factuurbedrag, enkel op het moment van volledige betaling, dus niet bij afbetaling / gespreide betaling. Over een aanbetaling ontvangt de klant geen gedeeltelijk voordeel; het voordeel wordt integraal toegekend bij de volledige afrekening van de betreffende factuur;
• de Jubileum-kortingsbon is geldig vanaf 27 oktober 2018 tot en met 27 oktober 2019;
• de Jubileum-kortingsbon kan maar één (1) keer worden gebruikt;
• er wordt maximaal één (1) Jubileum-kortingsbon per kenteken uitgegeven;
• de Jubileum-kortingsbon wordt enkel uitgegeven aan al bestaande klanten;
• de Jubileum-kortingsbon is pas geldig vanaf een minimaal factuurbedrag van €150,- inclusief BTW.
• de Jubileum-kortingsbon moet in één keer worden besteed;
• de Jubileum-kortingsbon kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere aanbieding, andere kortingen, andere kortingsbonnen of andere kortingsacties van Vakgarage;
• de Jubileum-kortingsbon kan niet worden ingewisseld voor contant geld;
• de Jubileum-kortingsbon is alleen geldig wanneer deze origineel en onbeschadigd is;
• iedere verandering aan de Jubileum-kortingsbon maakt de Jubileum-kortingsbon ongeldig;
• dupliceren van de Jubileum-kortingsbon of het verspreiden van het Jubileum-kortingsbon of andere gegevens van de bon is verboden;
• alleen een originele onbeschadigde Jubileum-kortingsbon is geldig;
• de geldigheid van de Jubileum-kortingsbon en de juistheid van het gebruik, is ter beoordeling van de directeur, bedrijfsleider of werkplaatschef;
• de klant kan aan het niet kunnen gebruiken van de Jubileum-kortingsbon nimmer rechten ontlenen en de klant kan de Jubileum-kortingsbon nimmer achteraf of met terugwerkende kracht gebruiken (ná aankoop van een of meer artikelen kan de Jubileum-kortingsbon niet alsnog bij die aankoop gebruikt worden).
• de Jubileum-kortingsbon kan enkel worden gebruikt voor artikelen ….;
• de Jubileum-kortingsbon is persoonlijk en uitsluitend geldig op vertoon van het verkregen bewijs tijdens het jubileumfeest op 27 oktober 2018 aan de West Ringdijk 7 te Moordrecht en na verificatie van de geldigheid en persoonlijkheid van de Jubilieum-kortingsbon door directie, bedrijfsleiding of werkplaatschef.

Retour geven van aankopen
Bij het retourneren van de aankoop/aankopen waarbij een Jubileum-kortingsbon is gebruikt, wordt het aankoopbedrag verminderd met de genoten korting uitbetaald. Een eventueel bij de aankoop/aankopen verkregen cadeau in natura dient door de klant in originele staat teruggegeven te worden of wordt met de klant verrekend. Het voordeel dat met de Jubileum-kortingsbon is verkregen vervalt.

Misbruik en fraude
Bij vermoeden van misbruik van of frauduleus handelen met de Jubileum-kortingsbon, is Vakgarage ’t Centrum gerechtigd de Jubileum-kortingsbonnen ongeldig te verklaren en het eventueel verkregen korting te verrekenen met respectievelijk terug te vorderen van de klant.

Aansprakelijkheid
Vakgarage ‘t Centrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de Jubileum-kortingsbon, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de Jubileum-kortingsbon.

Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is Vakgarage ’t Centrum niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de Jubileum-kortingsbon.

Slotbepaling
Vakgarage ‘t Centrum behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden staat op de website vermeld (www.centrummoordrecht.nl). Door gebruik te maken van de Jubileum-kortingsbon geeft de klant te kennen in te stemmen met deze algemene voorwaarden. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

Alle rechten voorbehouden – Vakgarage ‘t Centrum

Oktober 2018